Tumblelog by Soup.io
 • badsamaritan
 • greendaemon
 • heyjude
 • bazant
 • halucine
 • strikeapose
 • iamiam
 • raksakorikofalapatorius
 • triviality
 • eh-hee
 • fyeahwhatever
 • myc
 • pure-bliss
 • dontaskmewhy
 • Ssss
 • peper
 • szaaatan
 • grotesque
 • dreamlike
 • elleri
 • gilba
 • shampain
 • primavera
 • unitedsoupsfilm
 • iloveMeryl
 • sluttypumpkin
 • eowyn
 • rigidigi
 • olawie
 • ciara
 • rihannnna
 • tygryswpaski
 • kanyewestt
 • nickiminaj
 • madasahatter
 • creepydoughnut
 • sandy1918
 • guyver
 • Yerrda
 • godiva
 • themonster
 • julart
 • inspiration-emotions
 • liwiadruzylla
 • wiolonczelistka
 • cardboardbox
 • urszulka
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2018

2532 7237
Reposted fromcalifornia-love california-love vialaj laj
2901 0274 500
Reposted frombrumous brumous viafoodforsoul foodforsoul
1086 b3f8 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
8102 4264
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawszystkodupa wszystkodupa
8376 af3e 500
Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer
2657 b8d3 500
4636 1030 500
Reposted fromsarazation sarazation viainsanedreamer insanedreamer
Reposted fromshitty shitty viainsanedreamer insanedreamer
8655 0b5e 500
Reposted fromtfu tfu viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

June 13 2018

6725 88c7
- Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello
1781 d2a9
Reposted frominto-black into-black viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

iesuuyr: Tokyo, Japan

Reposted frommr-absentia mr-absentia vianiskowo niskowo
6611 28ad 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow vianiskowo niskowo
9521 e00d 500
Reposted frompamietaj pamietaj viacatchdimoment catchdimoment
7320 f467 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viapannadziewanna pannadziewanna
1495 4f53
Reposted fromwild-animals wild-animals vianiskowo niskowo
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vianiskowo niskowo
Reposted fromshakeme shakeme vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl